Orientatie op jezelf en de wereld

Oriëntatie op jezelf en de wereld

Mens en samenleving

Kerndoel 34: de leerlingen leren zorgen te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.

GROEP 5/6:
Sociaal emotionele ontwikkeling
Opkomen voor jezelf
– de uniciteit van ieder mens;
– uiten van gevoelens, wensen en opvattingen;
– eigen mogelijkheden, kenmerken, wensen, gevoelens, beperkingen en
voorkeuren;
– ontwikkeling van persoonlijke eigenschappen en vaardigheden;
– zelfbewuste houding.
Rekening houden met anderen
– ontstaan en oplossingsmogelijkheden van conflicten in de eigen omgeving;
– wederzijdse afhankelijkheid van mensen;
– oorzaken van conflicten: tegenstellingen in belangen, opvattingen en
gevoelens;
– inleven in gevoelens, wensen en opvattingen van anderen;
– rekening houden met- en openstaan voor anderen;
– voor alle partijen passende oplossingen bij conflicten in de eigen omgeving;
– samenwerking in een groep.

GROEP 7/8:
Sociaal emotionele ontwikkeling
idem als groep 5/6.

Kerndoel 37: de leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.

GROEP 5/6:
Samenleven, waarden en normen
– pesten in groepsverband;
– respect.

GROEP 7/8:
Samenleven, waarden en normen
– vooroordelen, stereotypen en tolerantie;
– waarden en normen.